Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenpanel

Waarom een Leerlingpanel

Zoals reeds eerder is vernoemd, willen we op bs. Bernadette kinderen structureel naar hun mening vragen en invloed geven op het/hun onderwijsproces. We vinden het belangrijk ook van leerlingen de mening te horen m.b.t. diverse onderwerpen. Het Leerlingpanel kan hieraan, naast de leerlingtevredenheidspeiling uit WMK, invulling geven.

 

Wat is een Leerlingpanel

 • Het Leerling-panel is een open gesprek van kinderen met en o.l.v. de directie, over alles wat kinderen bezighoudt op school. Het gesprek kan gaan over onderwerpen binnen thema’s zoals bv. :
  • het onderwijs dat gegeven wordt
  • veiligheid
  • speel- en spelmogelijkheden
  • het overblijven
 • Het Leerlingpanel biedt kinderen de mogelijkheid vragen te stellen.
 • Het Leerlingpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen waarmee kinderen rechtsreeks te maken hebben.
 • Het Leerlingpanel kan geen beslissingen nemen, wel advies geven.

 

Wat willen we met een Leerlingpanel bereiken

 • Het betrekken van kinderen bij thema’s, onderwerpen die door school en kinderen belangrijk worden gevonden.
 • Het aan kinderen duidelijk maken waarom de school keuzes maakt of heeft gemaakt.
 • Het achterhalen wat voor kinderen belangrijk is, hoe zij denken over bepaalde zaken.

Het Leerlingpanel in de praktijk.

 • Het panel bestaat uit een groep leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In groep 6 worden jaarlijks 2 nieuwe leden gekozen. Leden blijven zitten t/m groep 8.
 • Elke groep wordt vertegenwoordigd door 2 leerlingen. Je kunt jezelf kandidaat stellen voor het Leerlingpanel. Aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht van groep 6 over het leerlingpanel. Vertel wat er van je wordt verwacht als je lid wil worden van het Leerlingpanel. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven en ze presenteren zich in de groep waarom ze dit graag willen. De groep beslist uiteindelijk door stemmen wie er in het panel komen. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij deelname steeds zal blijven stimuleren, ook bij de groep kinderen die zich hier niet voor beschikbaar stelt.
 • Aan het Leerlingpanel worden toegevoegd:
  • Een lid van de directie.
 • Het Leerlingpanel komt jaarlijks vier maal in dezelfde samenstelling bijeen. Elke bijeenkomst duurt niet langer dan 1 uur. De bijeenkomsten worden gepland onder schooltijd bij voorkeur op het eind van de middag.
 • De 1e bijeenkomst is een inleiding. Kinderen krijgen uitleg over het Leerlingpanel en over debatteren. De 2e en 3e bijeenkomst zijn inhoudelijk. De 2e bijeenkomst gaat over een onderwerp wat de school inbrengt. De 3e bijeenkomst over een onderwerp wat het panel inbrengt. De 4e bijeenkomst gaan we in op inhoudelijke zaken die nog niet zijn afgerond en is tevens een afsluiting waarbij de kinderen wat te drinken krijgen en een certificaat.
 • Het Leerlingpanel wordt geleid door de directie. Met als uitgangspunt dat de meeste inbreng vanuit de kinderen zelf komt. De kinderen van het Leerlingpanel brengen mondeling verslag uit aan hun klas. De leerlingen van groep 8 maken na ieder panel een notulen.
 • Aan het Leerlingpanel kan een onderwerp voorgelegd worden, maar de kinderen kunnen ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen of vragen stellen. De klas kan hiervoor ideeën aandragen. Het bespreken van minstens één onderwerp en een vragenronde vormen vaste onderdelen van de agenda van het Leerlingpanel.
 • Voor elke bijeenkomst van het Leerlingpanel wordt een agenda opgesteld door een voorbereidingsgroep bestaande uit:
  • directeur van de school.
  • 2 leerlingen uit het Leerlingpanel
 • Er is ieder Leerlingpanel een aftekenlijst aanwezig waarop de kinderen en andere aanwezigen hun aanwezigheid aangeven.